İhale

  • Bilimsel Araştırma, DPT, SAN-TEZ ve diğer projelerde mal ve hizmetlerin alımları 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararnameye göre yapılır.
  • TÜBİTAK projelerinde mal ve hizmetlerin alımları TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliğine göre yapılır.
  1. Yaklaşık Maliyet Cetveli :Mal ve Hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile (piyasadan alınan tekliflerde) yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilir. Bu yaklaşık maliyet ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur.
  2. Talep Yazısı: Proje yürütücüsü tarafından yazılan projenin adının, alınan mal ve hizmetin adedinin belirtildiği Fakülte Dekanının onay verdiği talep yazısıdır.
  3. Teknik Şartname: Alınması düşünülen mal ve hizmetin marka ve model belirtilmeden en ince ayrıntısına kadar Teknik özelliklerinin belirtildiği ve teknik şartnameyi hazırlayan kişi tarafından imzalanan onay belgesi ile sunulması zorunlu olan bir belgedir. Ayrıca alınacak cihaz için garanti koşulları belirtilmelidir
  4. Onay Belgesi: Mal ve hizmet alımında doldurulması gerekli olan matbu formdur. Onay belgesi doldurulur ve yürütücü tarafından imzalanır. Ekine diğer belgeleri eklenir. Onay Belgesinde sözleşme yapılıp yapılmayacağı, Teminat alınıp alınmayacağı belirtilmelidir

Bu belgelerden iki nüsha hazırlanır ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine ulaştırılır. Tarafımızca kontrol edilir, herhangi bir hata eksik silinti kazıntı olmaması halinde harcama yetkilisinin onayına sunulur.

 

Belgeler

 
Talep Yazısı (Tüm Projeler İçin)
Yaklaşık Maliyet Cetveli (Tüm Projeler İçin)
Onay Belgesi (TÜBİTAK Projeleri İçin)
Onay Belgesi (Diğer Projeler)