TÜBİTAK PROJELERİ BURSLARI

TÜBİTAK PROJELERİNDE BURS KARŞILIĞI ÖDEME

YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Uygulama amacıyla projede yer alan Doktora Sonrası Araştırmacılar ile Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında Lisans, Lisansüstü eğitimlerini yapan öğrencilere, burs ödemesi yapılabilir. Bu form ve ek belgeler bursun başlangıç aşamasında Kurumunuzun ilgili birimini tarafından talep edilebilir. ARDEB Proje Takip Sistemi (ARDEB-PTS; ardeb-pts.tubitak.gov.tr) üzerinden eklenen Lisans ve Lisanüstü bursiyerlerde, Araştırma Destek Grubunun onayı gerekmemekte olup, bu formların Araştırma Destek Grubuna iletilmesine gerek bulunmamaktadır. Her aya ilişkin ödeme formları, ilgili ayın sonunda ARDEB-PTS üzerinden indirilerek Kurumunuzun ilgili birimine teslim edilebilir.

Doktora sonrası bursiyerlerin ARDEB-PTS'ye eklenmesi aşamasında  Araştırma Destek Grubunun onayı gerektiğinden, orijinal belgelerin ayrıca  Araştırma Destek Grubuna da iletilmesi gerekmektedir; bu kişilerin aylık ödeme formları  ARDEB-PTS tarafından oluşturulamadığından bu matbu form doldurularak ay sonlarında Kurumunuzun ilgili birimine teslim edilmelidir.

Bu konudaki uygulamada aşağıdaki hususlar yerine getirilir:

 

 1. Burs ödemelerinin yapılabilmesi için proje bütçesinde gerekli ödeneğin yer alması, burs ödemeleri yapılacak kişilerin niteliği (Doktora Sonrası Araştırmacı veya Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi), burs alacakları süre ve aylık burs miktarlarının belirtilmiş olması şarttır.
 2. Bursiyerlerin projeye dâhil edilmesi için Yürütücünün, “Bursiyer Bilgi Formu” ve eklerini bir kereye mahsus olmak üzere Gruba iletmesi ve Gruptan bursiyerin uygunluğuna dair onay alarak SGK işlemlerinin başlatılması amacıyla (5510 sayılı Kanunun 4/C maddesi hariç) Kurumda bu işle görevlendirilmiş birime bilgi vermesi gerekmektedir.
 3. Proje yürürlüğe girdikten sonra, her ay ve her bir bursiyer için ilişikteki “Lisans Öğrenci Bursiyer Bilgi Formu”, “Lisansüstü Öğrenci Bursiyer Bilgi Formu” veya “Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyer Bilgi Formu” doldurularak, ekleriyle birlikte burs ödemesinin yapılacağı ilgili birime iletilir.
 4. Burs ödemesi, bursiyer ekleme talebinin ilgili Araştırma Grubu tarafından kabul edilip, proje yürütücüsüne iletilmesi ve gerekiyorsa SGK girişinin yapılmasından itibaren başlatılarak, bursiyere ait banka hesabına izleyen ay içerisinde ilgili birim tarafından transfer edilir.
 5. Bursiyer Bilgi Formu”ve eklerinin ilgili birime verilmemesi halinde burs ödemesi yapılmaz.
 6. Yürütücünün talebi ve ilgili Grubun uygun görmesi durumunda yeni bir kişiye burs ödemesi yapılabilmesi için 2,3 ve 4 üncü maddelerindeki işlemler tekrarlanır.
 7. Burs ödemelerinin bursiyerin görev süresi dolmadan durdurulması veya bursiyerin projeden ayrılması durumunda Yürütücü; ödemenin durdurulması ve SGK bildirim işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla (5510 sayılı Kanunun 4/C maddesi hariç), ilgili birimi aynı gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirmelidir.

 

Burs limitleri:


2023 yılı itibariyle(*)

Ücret karşılığı çalışmayanlar:

Lisans Öğrencisi


3000.-TL/ay

Yüksek Lisans Öğrencisi


10000.-TL/ay

Doktora Öğrencisi


14000.-TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı(Post Doktora) 19000.- TL/ay
 Ücretli Çalışanlar    

Çalışan Yüksek Lisans Öğrencisi


3000.-TL/ay

Çalışan Doktora Öğrencisi


4200-TL/ay

(*) ARDEB tarafından desteklenen projelerde, yukarıda belirtilen üst limitler aşılmamak ve projenin toplam burs ödeneğinin yeterli olması kaydıyla, burs miktarında değişiklikler gerçekleştirilir.

Projede yer alan bir bursiyer, BİDEB, Kamu Kurum/Kuruluşlarından burs almaya hak kazandığı takdirde, bu durum proje yürütücüsü tarafından ilgili Gruba bildirilir.

 

BİDEB, Kamu Kurum/Kuruluşlarından aylık burs alanlara, projeden de burs ödemesi yapılabilir Ancak, BİDEB, Kamu Kurum/Kuruluşlarından alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı, o yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen proje aylık burs üst limitlerini aşamaz.


 

Projede yer alan bir bursiyer, BİDEB bursu almaya hak kazandığı takdirde, bu durum proje yürütücüsü tarafından ilgili Gruba bildirilir.

TÜBİTAK Projelerinde Bursiyerin burslarının başlaması için sigorta işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Sigorta işlemleri için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir.

1) SGK BURSİYER BİLGİ FORMU (http://bap.itu.edu.tr/)
2) MÜSTEHAKLIK BELGESİ ( E- Devlet)
3)KİMLİK FOTOKOPİSİ
4)TÜBİTAK ONAY YAZISI
5)ÖĞRENCİ BELGESİ (E- Devlet)

Tübitak tarafından onaylandığı tarihten sonra olmak koşuluyla Kurum tarafından SGK yapılan tarih Bursiyerin burs başlangıç tarihidir. Bu yüzden TÜBİTAK ARDEB sistemi üzerinden  Bursiyer eklemesi yapan öğretim üyelerimiz onay yazısını ve SGK için gerekli evraklarla BAP Birimine başvuru yapmalıdır

 Not: Araştırma görevlisi olan ve Kamu Kuruluşlarında çalışan diğer bursiyerlere SGK yapılmamaktadır.(Özel şirketlerde çalışanların, işyeri sahip ortaklarının  SGK’sı yapılmaktadır.) Sadece TÜBİTAK onay yazısı alınması gerekmektedir.

SGK ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Proje yürütücüsünün dilekçesi (Bursiyerin T.C Kimlik numarasını ve çıkış işleminin yapılacağı günü içermesi gerekmekte ve Bu dilekçe çıkış tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde BAP birimine teslim edilmelidir. Zamanında teslim edilmeyen dilekçeler için SGK cezaları yürütücülere tebliğ edilecektir.)BURS EVRAKLARINI DOLDURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1-) TÜBİTAK Bursiyer Bilgi Formları ve Müstehaklık belgeleri her ayın 5 ile 15 arasında teslim edilmelidir.
2-) Teslim edilen Bursiyer Bilgi Formuna göre hazırlanan MYS Ödeme Emri Belgesi ayın 25'ne kadar teslim edilmelidir.
3-) Bir projede birden fazla bursiyer varsa evraklarını beraber getirmeleri önem arz etmektedir.
4-) TÜBİTAK Bursiyer Bilgi formu tek sayfa halinde getirilmelidir. Başka sayfaya taşıyor ise karakter boyutunu küçültebilir veya tek sayfaya sığdır denilerek çıktı alınmalıdır.

  İlk defa burs alacak öğrenciler için ayrıca;

  • T.C. Kimlik Fotokopisi(2 Adet),
  • Öğrenci Belgesi,(1 Asıl,1 Fotokopi olmak üzere 2 adet)
  • Lisans Öğrencisi ise en az 3. sınıf öğrencisi olması ve Hazırlık sınıfı hariç ağırlıklı not ortalamasını gösterir belge
  • Öğrencinin, e-Devlet sayfasından ilgili ay için alacağı Müstehaklık belgesini eklemelidir.

  Yabancı uyruklu öğrenciler için kimlik fotokopisi yerine;

  • Pasaport Fotokopisi eklenmelidir.(2 Adet)

  Yabancı uyruklu öğrencilerin bu belgelere yabancı kimlik numaraları yazılmalıdır. Yabancı kimlik numaralarını İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne müracaat ederek öğrenebilirler.

  GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOT:Gerçekleştirme Görevlisi olarak öncelikle projedeki araştırmacılardan (İTÜ mensubu olmak şartıyla-öğrenci hariç) birisi imza atacaktır. Yoksa bölüm veya fakülteden birisi gerçekleştirme görevlisi olarak proje yürütücüsü tarafından görevlendirilecek ve birimimize yazı ile bildirilecektir. Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi aynı kişi olamaz.   

  Belgeler